Statut udruženja nefrologa Republike Srpske

Na osnovu odredbe člana 10. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", broj: 52/01), Skupština Udruženja nefrologa Republike Srpske na  skupštini održanoj dana 14.10.2021. godine donijela je novi

S T A T U T
UDRUZENJA NEFROLOGA REPUBLIKE SRPSKEOPŠTE ODREDBE

Član 1.


Udruženje svoju djelatnost obavlja pod nazivom: "Udruženje nefrologa Republike Srpske" - Banja Luka (u daljem tekstu: Udruženje).Član 2.


Udruženje je samostalno, dobrovoljno, humanitarno i neprofitabilno udruženje građana za ostvarivanje zajedničkih interesa u razvijanju zdravstvenih i drugih društvenih aktivnosti iz oblasti medicine.Član 3.


Udruženje je osnovano na Skupštini dana 06.12.2002. godine i djeluje na području Republike Srpske.
Sjedište Udruženja je u Banjoj Luci, Odjeljenje za nefrologiju, Klinički centar Banja Luka, ul. 12 beba bb.Član 4.


Udruženje ima svojstvo pravnog lica.
Udruženje ima svoj pečat okruglog oblika promjera 30 mm unutar koga je natpis Udruženje nefrologa Republike Srpske". U sredini pečata su stilizovani bubreg i dijalizator, tekst pečataje ispisan na srpskom jeziku ćiriličnim pismom.
Amblem Udruženja i značka su četvrtastog oblika zaobljenih ivica sa stilizovanim bubregom i dijalizatorom u sredini i kružnim tekstom "Udruženje nefrologa Republike Srpske".Član 5.


Udruženje zastupa i predstavlja Predsjednik Udruženja, a u njegovom odsustvu Sekretar Udruženja.
Posebnom Odlukom Upravni odbor  Udruženja može odrediti nekog od članova Upravnog odbora  da zastupa ovo Udruženje po određenom pitanju, uz uslov da su Predsjednik i Sekretar spriječeni da po tom pitanju zastupaju Udruženje.
Za pojedina pitanja koja nisu predmet djelatnosti ovog Udruženja može se angažovati treće lice sa potrebnim znanjima da zastupaju interese ovog Udruženja.


CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA

Član 6.

 

·         Kontinuirano i stručno usavršavanje članova, blagovremena primjena savremenih naučnih dostignuća u svakodnevnoj praksi iz oblasti nefrologije;

·         Edukacija stanovništva vezano za probleme bubrežnih oboljenja;

·         Razvijanje saradnje sa drugim specijalističkim udruženjima u okviru Društva doktora medicine Republike Srpske;

·         Podsticanje organizovanog naučno–istraživačkog rada u svim oblicima iz oblasti nefrologije;

·         Organizovanje naučnih skupova iz oblasti nefrologije;

·         Saradnja sa sličnim udruženjima u svijetu;

·         Učestvovanje u radu Društva doktora medicine Republike Srpske.

·         Saradnja sa Zdravstvenom komorom Republike Srpske.


ČLANSTVO

Član 7.


Članovi mogu biti redovni, počasniČlan 8.


Redovni članovi Udruženja mogu biti doktori medicine kao i drugi naučni i stručni radnici koji su svojim radom doprinijeli ostvarivanju ciljeva Udruženja.

Svojstvo člana Udruženja stiče se ispunjenjem pristupnice. Članovi Udruženja se uvode u Matičnu knjigu Udruženja, te im se uručuje članska karta i primjerak Statuta.
O prijemu u članstvo odlučuje Skupština. Svi članovi Udruženja imaju ista prava i obaveze. 

Član 9.


Počasni član Udruženja može postati svaki doktor medicine, naučni i prosvjetni radnik kao i ostali građani RS ili strani državljani koji svojim radom doprinesu razvoju medicinske struke u oblasti medicine. Počasne članove bira Skupština.Član 10.


Način uplate i visina članarine utvrđuju se posebnom odlukom.Član 11.


Članovi Udruženja imaju prava da učestvuju u radu Udruženja posredno odnosno da mogu birati i mogu biti birani u organe Udruženja kao i da imaju pravo da o radu Udruženja budu pravilno i u potpunosti informisani.
Dužnosti članova Udruženja su:

·         Izvršavanje zadataka određenih ovim Statutom;

·         Izvršavanje odluke Udruženja;

·         Redovno plaćanje članarine.

Član 12.


Isključenje iz članstva Udruženja može uslijediti zbog grube povrede odredbi ovog Statuta kao i teže povrede i narušavanje ugleda Udruženja, ne plaćanja članarine godinu dana i svojevoljno.

ORGANI UDRUŽENJA

Član 13.

Organi Udruženja su: Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, Sekretar

Član 14.

Skupština je najveći organ Udruženja.
Skupština zasjeda prema potrebi, a najmanje jedan put godišnje prilikom usvajanja završnog računa, izvještaja o realizaciji programskih ciljeva i programa za slijedeću godinu.
Skupštinu saziva predsjednik Udruženja.
Skupštinu može sazvati i Upravni odbor, ukoliko to ne uradi predsjednik na traženje Upravnog odbora.

 

Član 15.

Skupštinu čine svi članovi Udruženja.
Skupština može punovažno odlučivati ako prisustvuje nadpolovična većina članova, ukoliko u Statutu i Poslovniku rada skupštine nije za pojedine slučajeve drugačije predviđeno.

Član 16.

Skupština Udruženja:

-   donosi Statut, njegove izmjene i dopune i druge akte određene Statutom
-   razmatra, usvaja, dopunjuje i mijenja odluku o osnivanju Udruženja
-  donosi programske i druge dokumente koje predlažu članovi Udruženja ili drugi organi Udruženja
-  bira i razriješava članove Upravnog odbora
-  bira i razriješava predsjednika i sekretara
-  razmatra i usvaja izvještaje Upravnog odbora
-  kontroliše pravilnost i zakonitost rada Upravnog odbora i drugih organa
-  usvaja program rada, finansijski plan, izvještaj o radu i finansijski izvještaj
-  vrši nadzor nad korištenjem sredstava Udruženja
-  donosi odluke o udruživanju u druge Saveze i oblike udruživanja, kao i u međunarodna udruženja u skladu sa pozitivnim propisima
-  donosi odluku o prestanku Udruženja

Član 17.

Rad Skupštine je definisan Poslovnikom rada skupštine Udruženja.

Sjednice Skupštine su javne, a odluke se donose većinom glasova, javnim glasanjem, osim ako se za pojedina pitanja ne odluči izjašnjavanje tajnim glasanjem.
O radu Skupštine vodi se zapisnik, a odluke se objavljuju na sajtu  Udruženja.

Član 18.

Predsjednika i sekretara Udruženja bira Skupština na period od 4 godine, a Skupština ih može opozvati i prije isteka mandata ukoliko ocjeni da svoja ovlaštenja ne vrši u interesu Udruženja.

 

Predsjednik Udruženja ima slijedeća ovlaštenja:

– zastupa i predstavlja Udruženje prema trećim licima
– saziva i predsjedava sjednicama Skupštine
– obavlja i druge reprezentativne aktivnosti koje mu povjeri Skupština

Sekretar Udruženja mijenja u odsutnosti predsjednika i obavlja sve poslove iz njegove nadležnosti na osnovu zajedničkog dogovora i rasporeda rada te vrši druge poslove potrebne za rad Udruženja.

Član 19.

Upravni odbor je operativni organ Udruženja zadužen da provodi sve aktivnosti Udruženja u skladu sa programom, finansijskim planom i odlukama Skupštine.

Član 20.

Upravni odbor se sastoji od 7 članova koje bira i opoziva Skupština Udruženja.
Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine, a mogu biti razriješeni prije isteka mandata ukoliko svoja ovlaštenja ne izvršavaju ili ih vrše suprotno odredbama ovog Statuta.
Radom Upravnog odbora rukovode predsjednik ili potpredsjednik Upravnog odbora, koje bira Upravni odbor.

Član 21.

Upravni odbor vrši slijedeće poslove:

– priprema sjednice Skupštine
– priprema i predlaže izmjene Statuta i drugih akata koje donosi Skupština
– sprovodi politiku, zaključke i druge odluke, donesene od strane Skupštine
– upravlja imovinom Udruženja
– podnosi Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Udruženja
– donosi odluke o nagradama i priznanjima
– osniva stalna i povremena radna tijela
– predlaže počasne članove Udruženja
– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

 

Član 22.

Za izvršavanje poslova iz djelatnosti Udruženja Upravni odbor može imenovati radne grupe.

SREDSTVA

Član 23.


Sredstva za rad Udruženja ostvaruju se od:

·         Članarine;

·         Dobrovoljnih priloga i poklona;

·         Izdavanja publikacija u skladu sa zakonom o izdavačkoj djelatnosti;

·         Sponzorskih ugovora

Član 24.


Udruženje koristi sredstva za ostvarivanje zadataka na način i prema uslovima utvrđenim Statutom i zakonskim propisima.Član 25.


Sva pokretna i nepokretna imovina koju Udruženje stekne u toku svoga rada vlasništvo je Udruženja.
Nakon prestanka rada Udruženja njegova imovina postaje vlasništvo subjekta koga odredi Skupština.Član 26.


Sredstvima Udruženja raspolaže Skupština.
Predsjednik i sekretar Udruženja imaju pojedinačno naredbodavno pravo u pogledu raspolaganja sredstvima Udruženja, a na osnovu odluka Skupštine.Član 27.


Rad Udruženja je javan. 

 

 

Član 28.


Javnost u radu obezbjeđuje se dostavljanjem poziva za sjednice Skupštine i značajnije manifestacije koje se organizuju predstavnicima sredstava javnog informisanja kao i drugim organizacijama sa kojima Udruženje sarađuje.
Samo u slučajevima gdje postoji mogućnost povrede ljekarske tajne može se isključiti princip javnosti u radu. 

Član 29.


Skupština može donijeti odluku o udruživanju sa drugim udruženjima Društva doktora medicine Republike Srpske i drugim udruženjima iz inostranstva.

PRESTANAK RADA

Član 30.


Udruženje prestaje sa radom:

·         Na osnovu odluke Skupštine Udruženja;

·         U slučajevima određenim zakonom.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.


Izmjene i dopune ovog Statuta predlaže Upravni odbor Udruženja i donose se po istom postupku kao za donošenje samog Statuta.Član 32.


Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruženja, te se Statut Udruženja nefrologa od 06.12.2002. stavlja van snage


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  
UDRUZENJA NEFROLOGA RS
DR Goran Topić
Broj: 10/2021.
Banja Luka, 14.10.2021. godine.

Poslednje objavljeno

Kontakt info

Univerzitetski klinički centar
Republike Srpske

12 beba bb, Banja Luka

Tel: +387 51 342 100

Fax: +387 51 342 100

Email: info@udruzenjenefrologa.org

JIB: 4401663190007

Predsjednik udruženja: Dr  Goran Topić
goran.topic@udruzenjenefrologa.org

Sekretar udruženja: Dr Dragana Bubić
dragana.bubic@udruzenjenefrologa.org